best deal

Friday, 18 August 2017

BIL-FILMAT: Il-vapur tal-mibegħda riesaq lejn Malta

Defend Europe - Il-vapur li jiddefendi jew tal-mibegħda?

Il-vapur kontroversjali kontra l-immigranti, bħalissa qiegħed 'il barra mill-ibħra territorjali Maltin. Sa issa ma saret ebda talba biex jidħlu Malta u mhux ċar jekk il-Gvern Malti hux f’pożizzjoni li jirrifjuta li l-vapur jidħol hawn Malta. 

Peress li dan il-vapur jipprova jimblokka s-salvataġġ fuq refuġjati, dan ħoloq kontroversja fejn NGOs lokali ħarġu twissija sabiex dan il-vapur joqgħod 'il bogħod minn Malta.

Ma jistax jonqos li fuq facebook tqajmu diversi reazzjonijiet fosthom dawk li insistew

“li għandna nħallu lil dan il-vapur jidħol f'Malta.”
Din hija r-reazzjoni ta' Peppi. U int x'taħseb?
22 comments:

 1. Vera itelali li stonku peppi.
  Kollox tghamel biex itellha programmi.
  Mhux qed tghara xqed jigri madwark ma titkellimx fyq il vittmi ta spanja.
  Kemm hallew familji imfarka.
  Gbib ruhek int kieku tlift lil martek u uliedek.
  Issa xtghamel?
  Irispondini.
  Imagina isir xi haga hekk malta .
  Humat ghandek il popolazjoni ta malta kontrik gharaf kif titkellem fuq il midia tieghek .

  ReplyDelete
 2. Naħseb i n-numru ta'nies li għerqu fil-Mediterran ta' madwarna, min dawn in-nies iddisprati li ħarbu min pajjizhom, zgur ma nafhuħx bl'ezatt. Wisq probabbli ħafna akbar min-numru li jixxandar. Dan il-vapur tal-mistiħjja u l-awtoritajiet navali tal-Europa imisshom jieħdu passi, għaliex l-attivita' tiegħu huwa kriminali.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fil-verita' hija l-attivita' tal-NGOs li hija kriminali ghax qieghda thajjar aktar nies biex jaqsmu u jipperikolaw hajjithom ghal xejn!

   Delete
 3. jien lest li inkun wiehed mil crew biex nidefendi il futur ta uliedi

  ReplyDelete
 4. a. Peppi maybe you should cut down on your massive calorie intake and send what money you save on food to the needy and hungry. b. Maybe you should volunteer to take in a few of these ECONOMIC migrants in your home and feed, dress and educate them with your profound knowledge or lack of it. c. Welcome to EUROPISTAN. d. You are full of crap.

  ReplyDelete
 5. Joe Azzopardi inti bniedem falz kollok! Dan il-vapur ghandu jithalla jidhol f'Malta. Dik tissejjah tolleranza. Inti faxxist ghax li tghid inti biss huwa tajjeb...minghalik!!! Tiskanta kif dwar il-vittmi tat-terrorizmu fi Spanja, l-Finlandja u l-Germanja ma ghidt xejn! Dawk mhux nies ukoll?! Ja ipokrita, ja falz kollok. Minn kollox taghmel biex tkun fic-centru tal-attenzjoni. Imissek tisthi, dejjem jekk taf x'inhi misthija!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. dwar it terrorizmu ahna imorru fil-post u nuru dak li gara fuq xarabank, nitkellmu man nies u familjari....min kien jekk mhux xarabank fit twin towers sieghat wara it tragedja u tkompli kull attakk li sar konna hemm

   Delete
  2. ...ovvjament kollox spinnjat biex iservi l-agenda moqzieza taghkom.

   Delete
  3. Patrick, taħlix ħin ma dan il-vojt.

   Delete
 6. Minn mindu Defend Europe bdew il-hidma taghhom gherqu 76% anqas persuni!!! Imma dan il-fatt inti ma semmejtux, ja falz kollok!!!

  ReplyDelete
 7. Peppi qijat jat sow jiena naqbel mijak Peppi
  Dawn in nies xtort andom li twildu hemm it tfal
  li qijat jigrijlom uwa Tort tal Inglijzi,Spanja,Belgum,Portugal,Franza u Italjani ghax dawn fil passat kinu maru L'Afrika u L'Amerka Tisfel ghamlu herba serqu kul ma sabu qatlu xeba nies ghall xejn u hallu il pajjizi fil faqar u issa ghalek qijat ijgrijlom dak li qedijn naraw il lumm ghax phal ma tamel jamluwlek u tinsowx eeee anka lina serqu dawn .........

  ReplyDelete
  Replies
  1. EEE dan jiena ktibtu iva Peppi qijat jajt sew mijak naqbel Peppi

   Delete
 8. Pep nixtieq forai tirispondini ghax tant tamel hafna apelli u hafna enfazi fuq Dan is sugget pero nistaqsi u ejdli kemm ghandek impjegati minom Dawn il glandestini Jew jekk xi darba ifosterjajtx Jew gitekx xi hsieb biex imqar trabbi xi tnejn minnom nixtieq tirispondini mhux meta jaqbel like tirispondi

  ReplyDelete
 9. Ghas sensazzjonalismu u biex itella ir ratings tal programm u allura idahhal aktar flus int kollox taghmel. Prova mur spjega u ikkonsla lil familjari tal vittmi f Barcellona, Londra, Parigi, Brussel etc etc li se ggibhom fuq il programm halli tkun bilancjat u tiggustifika il hnizrijiet li qed jaghmlu dawn in nies jekk tista issejhilom nies.
  Ara ftit il kriminalita f pajjizna u anke barra min pajjizna min fejn l aktar qed tigi u tiehu risposta wahdek ghalfejn il maggoranza ma jaqblux ma lagenda li ghandek int.
  Dawn in nies missjoni wahda ghandhom li jiddominaw id dinja ghal valuri religjuzi taghhom, u jeqq ma taqbilx nies bhalek jajruk li int intolleranti u razzist. Dawn in nies kissru u farrku il pajjizi taghhom bl injoranza estremista taghhom...u hekk se jippruvaw jaghmlu fil pajjizi taghna...u INT ghal popolarita tappogjahom.

  ReplyDelete
 10. Peppi , jekk il problema qeda f post iehor , nirangawa fejn qeda , mux indahluwa fdarna u insolvuhwa hawn , inkella nispiccaw b2 problemi f 2 postijiet diff. Tbellalniex ir-ross bil-labra.

  ReplyDelete
 11. Peppi im sorry to say you should get your facts right. Contrary to what you have stated the C star is a vessel who patrols Libyan coats and inform Libyan authorities when a dingy is sited and they are taken back to Libya by the Libyan authorities. It is a blatant LIE that the above vessel blocks RESCUES. ARE YOU AWARE that the MOAS vessels one of which is the IUVENTA is arrested at Lampedusa for colluding with Libyan Traffickers, that is Human Trafficking not rescuing, you forgot to report that.... STOP SPREADING LIES

  ReplyDelete
  Replies
  1. Exactly well documented, this attention seeker only reports what he thinks makes him a good Samaritan. Individuals like him are rampant in the politically correct world and forward FAKE NEWS. We, the people with half a brain realize that Fake idiots like Peppi & Co are past their sell by dates. Get him off the air. You are nothing but a lying twat.

   Delete
 12. Hallina Peppi kemm qed tahseb li baqa' cwiec jemmnuk! Ara kieku vera li l-immigrant jkunu qed jeghrqu u C star imur ixekkel is salvatagg kemm il filmat jehdulhom u jxandruh. Il verita hija li z-zejt tielgha f wiccc l-ilma u l NGOs shabek ghandhom fervur ghax qed tinkixef l attivita' taghhom u qed jinkwetaw li se tinqaghtalhom iz zejza.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ezatt! Dawk minn hekk qeghdin jibzghu li z-zejt jitla' f'wicc l-ilma u l-poplu jsir jaf kollox!

   Delete
 13. pepp meta nisma nies maltin jitkellmu bhalek aktar nirrejalizza kemm hawn nies foloz u verament ma jixtiequx gid lil pajjizom u lil hutom il maltin mela naghmlu emfasi shieha fuq kemm huma imsieken dawk limsejha ta religjon tal paci meta ma huma xejn ajr nies hodor u bla hniena lejna u lejn kull twemmin iehor , taraw b ghajnejkom l atti terroristici li qed isiru fl ewropa kolla u ma tlissnux kelma negattiva fuqom umbad fuq li ghadu kemm gara barcellona u finland skiet perfet allura ??? inkredibbli kemm huma tradituri tal pajjiz nies bhalek pepp jalla il mediterran jimtela b dawn il vapuri forsi tittaffa ftit il pjaga bdin l invazzjoni lejn l ewropa kolla dawn nies EROJ u jixtiequ gid lil pajjizom kif ahna suppost ilkol naghmlu mela najd kontrijom ja NJORANT u STUPIDU

  ReplyDelete
 14. Ghandek ragun Peppi u jien u l-kommunita tieghi nirringrazzjawk. Li kieku mhux ghalik, media bla sinsla, media bla hsieb veru u bla qalb. Bizzejjed ghall injoranza u bizzejjed ghall gideb fuq l immigranti. Dawn hutna ta pajjizi ohra- kieku konna ahna, fil bzonn, kienu jittrattawna b aktar umanita.

  ReplyDelete