best deal

Tuesday, 5 September 2017

U kieku inti tiżżewġu?


Xħin tiftaħ dan il-filmat taħsbek li se tara l-mument speċjali meta l-għarajjes jaqsmu l-kejk u jagħtu biċċa lil xulxin.


Fil-fatt hekk jibda. Bla ebda problema ta' xejn, l-għarus jitma' lill-għarusa biċċa kejk. Bħalma tistgħu timmaġinaw, kien imiss l-għarusa li tagħmel l-istess ħaġa lill-għarus.

L-għarus taqbiżlu, u jekk qabżiltu waqt it-tieġ mela kif taqbiżlu qabel u wara t-tieġ? "Zero tolerance," jinsistu dawk li jaħdmu kontra l-vjolenza domestika. "Temmnux jekk jgħidilek li ma jerġax. Itlaq mal-ewwel daqqa."

Inti kieku tiżżewġu? Ikkummenta hawn taħt. 

16 comments:

 1. Meta kont ghadni zghira kieku kont nghid ..forsi jinbidel ma jergax jaghmili hekk..u nizzewgu,illum il gurnata li ghadejt min esperjenzi tal hajja nghid HADD ma jinbidel u meta jigi l'waqt jerga jaghmila..Le ma noqghodx ma xi hadd hekk ahseb u ara kemm se nizzewgu.

  ReplyDelete
 2. After watching the film, she was teasing her new husband and he probably felt humiliated, so she is to blame also !

  ReplyDelete
  Replies
  1. There's NEVER a good excuse to hit someone!!!!!

   Delete
  2. QED TARA PEPP MHUX INTI BISS IMSAWWAT

   Delete
  3. Are you fucken serious what's her blame she did nothing wrong.

   Delete
 3. anke jien jekk jaghmilli hekk it ragel taqbizli u ntemmahhulu.Ma ntihx tord.

  ReplyDelete
 4. Anne jien taqbixli kieku ta u ntemmahhulu lir ragel.Ma ntihx tord

  ReplyDelete
 5. She was only joking, issa lanqas ticcajta ma tista f'xiex wasalna, ahseb u ara la jkunu wahedhom dawn xjghamilha!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bis-serjeta!!! issa lanqas ticcajta ma tista!!! mhux ta b'xejn li l-vjolenza kull ma tmur qed tizdied ghax nies bhal dak u bhal min jirraguna b'dan il-mod huma kagun ta' dan kollu. Jidher car kristall li dan ir-ragel m'ghandu l-ebda rispett lejn il-mara tieghu! Ghal semplici cajta hemm bzonn ikun tant vjolenti!! X'ezempju huwa dan jekk taqblu mieghu?? Gharukaza kbira! ma nistax nemmen kif ghad hawn min jasal jaqbez ghal bniedem bhal dan! Kif qal tajjeb haddiehor, x'jasal jaghamel dan meta jkun wahdu maghha u hi forsi ma tobdihx f'xi haga? jsawwatha? joqtolha?? inkredibbli... bla kliem....

   Delete
 6. Intom bis-serjeta igifieri ghax ha tbellhuni! Gih kemm hemm ta! X'ma ttihx tord man, kienet qed ticcajta u frosi vera hassu umiljat, imma ticcajta kienet qieghda, allahares kull min jiccajta maghna namlulu hekk! Dejjem hemm mod u mod ta kif taffacja l-affarijiet, DIN kienet l-ghar mod possibli! Isawwata fil-gutnata tat-tieg quddiem kulhadd? Mela x'tahsbu li hasset hi wata? So much for girl power ehh

  ReplyDelete
 7. Quaran (Surah An-Nisa 4:34) says: "Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], STRIKE them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand."

  ReplyDelete
 8. Proset!!! kemm hu bravu allah tieghek!!! ara vera mhux ghax trid tkun razzista ta ghax jien minix, inhobb u nirrispetta lil kullhadd, hu kif inhu, imma ma' nies ta' din il-kwalita ma tista qatt tirraguna!! vera temmnu f'allah kiefer!! ma tirragunawx!! allah taghkhom iwassalkhom biex tkunu vjolenti!! kif ma tistghux tintebhu b'dan kollu!!! ir-religjon taghkhom hija kollha brainwash fuq nieskhom!!! 1 il-mara ghandha kull dritt daqs l-aqwa ragel, u 2 bil-vjolenza qatt u qatt ma tista ssolvi problemi!!! SHAME ON YOU!!!! SHAME ON YOUR BELIEVES!!!! SHAME ON YOUR RELIGION!! SHAME ON YOUR allah!!!!! jaqqqqq

  ReplyDelete
 9. Off to a good start. A Freddie Portelli line comes to mind here... "il-kbir ghadu gej!" :D

  ReplyDelete