best deal

Saturday, 25 November 2017

Pastor Gordon Manché jmur il-Qorti biex iwaqqaf Min Imissu


It-tim ta' Min Imissu ħiereġ mill-Qorti

Il-Qorti ticħad it-talba u x-xow Min Imissu se jsir illejla u għada kif imħabbar.Fis-sentenza tagħha l-Qorti, ippreseduta mill-Imhallef Anthony Ellul jingħad illi huwa ċar li l-karrattru ta’ Jordan huwa fil-fatt karikatura ta’ Pastor Gordon Manché. Il-Qorti qalet li l-karattru “qed jitwaqqa’ għac-cajt” iżda tkompli l-Qorti.

Kull individwu għandu dritt għad-dinjità u l-unur tiegħu. Min-naħa l-oħra jeżisti d-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Hemm ukoll il-ħtieġa li wieħed jirrispetta l-creative skill ta’ ħaddieħor u l-kontribut siewi li l-kummiedja tagħmel lis-socjetà. Li wieħed jidħak hi l-aħjar medicina.

U tkompli l-Qorti

M’hemmx dubju li r-rikorrent kien spiċċa f’kontroversja dwar l-omossesswalità, u dan wassal biex inħoloq karattru. Hu minnu li l-karattru qiegħed iwaqqa' għaċ-ċajt lir-rikorrent, pero’ dan fir-rigward tal-kontroversja li daħal fiha. Ovvjament ir-rikorrent għandu kull dritt għat-twemmin tiegħu. Però li jiġi kkritikat b’satira, il-Qorti ma tistax tara fejn hi l-ħtieġa li jinħareġ mandat ta’ inibizzjoni.”
Mitlub jikkumenta l-Avukat tat-Take 2, il-producers ta’ Min Imissu, l-avukat Roberto Montaldo jgħidu:
Għalija dan il-mandat ta' inibizzjoni ma kien xejn ħlief tentattiv ta’ ċensura indiretta.  Każ tipiku ta’ persuni li l-ewwel jesponu ruħhom fil-pubbliku mbagħad ma jkunux kapaċi jaċċettaw kwalunkwe kritika li tipi wara”
Abigail Mallia ssostni li
Allaħares ma nistgħux nagħmlu satira fuq min ħareġ bl-islogan oxxen “Gay no more”. Ladarba persuna jew organizzazjoni tasal tuża l-mezzi tax-xandir biex tippromwovi brand jew aġenda tagħha sabiex twassal xi messaġġ jew tkabbar l-influwenza tagħha, dik il-persuna jew organizzazzjoni trid tkun lesta taccetta li ladarba saret entità pubblika tista' tiġi fil-mira tas-satira. Ninsab kuntenta ħafna li l-Qorti kkonfermat l-importanza tas-satira u l-libertà tal-espressjoni li għandu jibqa’ jkollna f’pajjizna, u li x-xow mhux ser jitwaqqaf dan il-weekend.”


13 comments:

 1. [Ġw:9:24] Għal darb'oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien agħma u qalulu: "Agħti glorja lil Alla! Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb." [Ġw:9:25] Dak weġibhom: "Jekk hux midneb ma nafx; ħaġa waħda naf: li jien kont agħma u issa qiegħed nara." (Gwanni 9:24-25)

  Ghax ma jsirx program fuq Xarabank ta' kemm Pastor Gordon ghamel u qed jaghmel gid f'din l-art, dejjem bil qawwa li Alla tah? Il-Mulej ilu juzah ghal snin shah biex nies jinhelsu mid-droga u vizzju qerrieda, insemmi ukoll il mijiet ta relazzjonijiet li gew restawrati ghax mxew fuq dak li Ps. Gordon tant ixandar b'tant imhabba li hu Gesu Kristu. U ghalfejn tibqaw tinsistu fuq il- gideb tat terapiji fuq il-gay meta din giet michuda bil- provi kemm il- darba? Allura nistaqsi, x'inhi l-agenda ta' Xarabank? Hija wahda li trid tesponi il-verita shiha jew qed tintuza bhala arma biex tkisser lil dak li jkun? Nistieden lil Peppi jaghmel program u jsejjah xhieda mil poplu Malti, iggifieri nies ta' vera, b'esperjenzi reali biex jghidulu kemm il- Mulej uza lil Pastor Gordon u lil mara tieghu Mariella fil- hajja taghhom. Umbad nemmen verament li Xarabank huwa program serju.

  Taghmlux bhal Farizej li kienu ghomja ghal dak li Kristu kien qed jaghmel biex ma jitilfux il- popolarita taghhom. Wasal iz-zmien li bhal ma naghmel jien kuljum, inthom listess taghmlu ezami tal-kuxjenza.

  ReplyDelete
  Replies
  1. X'ill qaħbeċ qed tħarref? Qatt ma ħsibt li ser insib giddieb ikbar minn Manche innifsu...

   Delete
 2. Pastor Gordon, taqtax qalbek milli tkompli x-Xandar il Bxara t-Tajba u xxandar il-fidi f'dan in-nazzjon. Bħal ma żżufjettaw bi Kristu ovvja li se jiżżufjettaw bik u b'kull wieħed minna li nfittxu t-triq id-dritta u dejqa! Hu stess qalilna: 'jippersegwitaw lili ma jippersegwitax lilkom?' Ghal kemxa flus tajba hawn ħafna lesti li jagħmlu kollox u anke għal daħka tajba minn fuq dhar ħaddieħor f'dan in-nazzjon. Il-gwadann u l'popolarità huma aktar importanti mill-verità u d-dinjità tal-individwu għal bosta! Din mhux xi aħbar ġdida u d-deċiżjoni tal-qorti kienet mistennija f'pajjiż fejn mexxejja stess jgħixu u jistagħnaw fuq li jitmejlu b'oħrajn. Imma l-verita xi darba jkun jafha kulħadd u kull ħadd, META JMISSU jrid jaffacja l-Imhallef Ġust dwar jekk laqghahiex jew le u x'ghamel biha.

  ReplyDelete
 3. Mulej ikollok ħniena minn dawk li jżebilħu l-qaddejja tiegħek. Jien kont hemm meta minflok rabja, Pastor Gordon talab għalihom. Jien xhieda li Inti ħaj Ġesù għax bik biss jista bniedem inweġġgħu jagħmel dan u kif bdilt lilhi l-ewwel wieħed naf li Int tista tibdel lil kulħadd, qabel ikun tard wisq. Mulej għamel li jkollna qalb sensittiva għal xulxin u warrabna minn kull xogħol tad d-dimonju u li qatt ma nwarrbu l-verità qaddisa tiegħek. Għamel Mulej li kull ma nagħmlu iġġib glorja lilek Missier. F'isem Ġesù Kristu Sidi nitlob dan. Amen.

  ReplyDelete
 4. Il mohh tal buffu sa hemm jista jasal jekk ghandu nuqqas ta gharfien. U cirklu mhux bijom mimmli, biex itelaw show miskin hu min jigi taht idejhom. Freedom of speech tintuza min nies li mumiex kapaci jaqalaw lira minghajr ma jdejqu lil hadt. Dirty money tisejah min fuq xi individwu. Dan wara kollox lanqas qed tikinsidraw li dan l individwu qed issir tip ta bullying kontrih ghax qed ixandar il kelma li kiteb Alla li hija il verita.

  Dak il poplu li ma jridx jismha il verita bilfors se jibqa jsejhila gidba, jekk qatt ma ha cans jisma xinhi l verita.

  Take2 nixtieq nghajdilom li il programm ta min immishu jurina biss hamalagni hmieg.


  Imma Dr Gordon John Manche ( il Pastor) bl ghajnuna ta Alla wasal li lill dawk kollha li kienu ta triq isejhilhom Alla jew ta Dinja, iwasalhom permezz ta tghalim glorjuz niezel mis sema, jaraw li din dinja kull ma offritilom niket, tefathom f abbuz accesiv ta loghob ta flus kriminalita droga serq qtil prostituzjioni mibeda ghejra glied u kwalunkwe haga ohra.

  Jien ghandi l unur nghid li permezz ta dan il bniedem li ipuntah Alla nifsu permezz ta studju u kwalifikazjioni li ghamel hiltu kollha u mexa fuq sejha li ghamilu Alla, jien wasalt fejn wasalt, permezz tal verita.

  Meta tlift lil hija li kulhadd jaf bija din it tracedja u waqa mill hames sular ta skyparks binja li hemm hdejn l ajruport ta Malta, kien miet fuq il post, u jien kont fuq listess site dak iz zmien nahdem mijaw. Ghadejt min zmien difficli hafna, trawma vera kera li hajtek tinbidel ta taht fuq l anqas mid dar ma ridt nohrog ghamilt xi zmien u barra dipressjioni li qabditni u kwalunkwe haga ohra ...... Imma permezz ta l ghajnuna li urewni u ghalmuni kif ghandi nihendilja din sitwazzjioni u nfitexx il verita li Alla biss jista jfejqek permezz tal Kelma tijaw, jien fiqt u lum imfejqa kompletament min kull haga li din it trawma provat thalli impatt fuqi.

  Din hija realta u mhux gidba.

  Ahna nibqaw warajk Dr Gordon John Manche ghax Alla lilek appuntak u mhux il bniedem bxi vot jew programm.

  Niringrazjak pubblikament.

  Tania Gauci

  ReplyDelete
 5. Int alla qed igennek? Xtah alla il gordon? Bniedem gay jista jaghmel terapija biex jigi straight ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. mela blajtha din il hrafa wkoll int? inti liberu li temmen il gideb li trid la socjeta hielsa... imma ovvjament tkun mazzun

   Delete
 6. jk dan xi darba kien gay u mghadux ....mghandux alfejn johoda bi kbira ..... la madux gay ..... u da kif hada alih personali ... alurra mla adu jhossu li adu hekk .... manafx tahwidd u dan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Provi mhux paroli. Ahna fatti irridu naraw. Ibaghtu l fatti bil provi u wara parlaw kemm tridu.

   Delete
  2. u vera mhawwda ta Karen... ghal min qed tghid li kien gay u m ghadux???

   Delete
 7. Ibghatli il provi fejn smajta din l allegazjioni

  ReplyDelete