best deal

Thursday, 14 December 2017

"Jekk hemm bżonn jinqala' l-presepju. M'għandhomx ikunu fejn xulxin" - Fr Deo DebonoIl-presepju u l-Hanukkah tqiegħdu ħdejn xulxin fil-Belt. Fr Deo Debono ma qabilx li dawn tqiegħdu fejn xulxin. 


Wara ġimgħat jistennew li jintrama l-presepju, ilbieraħ tqiegħdet ħdejh il-Hannukah. Ħafna ma qablux magħha. Fosthom Fr Deo Debono. "Ftit taż-żmien ilu, meta beda l-armar tal-Milied, kulħadd beda jgerger li ma hemmx il-presepju. Għenna l-Ministeru u dan presepju fl-aħħar tpoġġa wara li għamilna ġimagħtejn nisimgħu fuq ir-radju u fuq Faceboook li ma hemmx presepju." 

Wara li tqiegħed il-presepju, ilbieraħ tpoġġiet il-Hanukkah, viċin ħafna tal-presepju, tant li taħsibha li hi parti minnu. "Ilbieraħ xi ħadd poġġa l-kandelabru tal-Hanukkah mal-ġenb ta' dan il-presepju. Bħalma aħna l-Insara nieħdu l-opportunità biex niċċelebraw il-Milied, ħaddieħor għandu jkollu d-dritt li jingħata l-opportunità li jiċċelebra l-fidi tiegħu." 


Però, Fr Deo ma qabilx li tpoġġew fejn xulxin. "Jiena gergirt għax tqiegħdu ħdejn xulxin. Aħna nemmnu li l-presepju jfakkarna li Alla sar bniedem bħalna biex jagħtina s-salvazzjoni. Issa l-Hannukah hija simbolu ta' fidi differenti minn tagħna. Fuq kollox, tisħaq li Kristu mhuwiex veru l-iben t'Alla magħmul bniedem. Tisħaq li Kristu mhuwiex veru l-Messija. Qisek għandek kampanja pro-life u maġenb tagħmillu billboard tal-abort proprju meta ħa jagħmel il-kampanja."

Jissuġġerixxi l-bżonn li ma jkunux fejn xulxin. "Dan huwa nuqqas ta' ippjanar u nuqqas ta' serjetà min-naħa ta' min ta l-permess biex jitpoġġew hemm. Għandhom jitpoġġew f'postijiet differenti. Jekk hemm bżonn jinqala' l-presepju u jitqiegħed xi mkien ieħor."

Inti x'taħseb?

16 comments:

 1. Dak Menorah mhux Hanukkah, il-Hanukkah hi l festa tal-Menorah

  ReplyDelete
 2. The Hanukkah Menorah is the most holy symbol of the God of the Bible!!! Which God does Deo Debono serve?

  ReplyDelete
 3. Fr Deo jafha tajjeb l-Iskrittura. Jien fl-istampa qed nara "Happy Hanukkah".

  ReplyDelete
 4. Kristu kieb Ludi, kristu ried.lghaqda u il paci.

  ReplyDelete
 5. Il Menorah vera li hu simbolu tal prezenzza t'Alla. U li Gesu kien Lidi vera ukoll u hekk kellu jkun li jitwiled il-Messija mil poplu Ludi il Poplu mghazul min Alla.

  Imm il poplu Ludi ma acetahx lil Gesu bhala il-Messija l-Iben t'Alla.

  Il-Menorah hi simbolu tap prezenzza t'Alla imma issa wara li gie Kristu fostna haliena gismu stess.

  Ghalekk il-Presepju u l-Menorah majmorrux flimkien ax huma kontraditorji.

  Kristu koen jafa l-Iskritura u Hu ma giex bix ihasara imma bix iwasala gjal perfezzjoni.

  Hawn Malta ip-Milied nicelebraw, it-twelid ta Gesu Kristu l-Iben t'Alla u mhix il-Hanukkah, imma bhal poplu li ghadna nilaqu l barrani alura inhaltu kollox u inbazwru, laqwa li minghalona nogbu lil kulhadd!

  Ps ikolkom cans min rama l-prasepju fid-dahla tal belt wara li jidlam oxelulu imqar bozza tal 15w ax dlam cappa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "issa wara li gie Kristu fostna haliena gismu stess." Sa fejn naf jien, l-Skrittura tighd li Gesu telgha s-sema bir ruh u il gisem!!! Dik zgur mhux mil Bibja gibta siehbi!
   Hemm ukoll hafna Lhud li accetaw lil Yeshua bhala l-Messija, u anka li kieku makienhemx, il Menorah ordna Alla mhux il lhud!!! Haga ohra, il 25 Decembru mhux meta teieled il-Messija! Ghamel daqxejn research fuq Google u malajr tinduna! Dak dbazwir zgur, meta il gurnata ta-twelid ta Baal tigi icelebrata bhal li kienet ta Kristu!!!

   Delete
 6. L-aktar intolleranza qed nara gejja mill-qassis Deo Debono. Missu justhi f dan iz zmien t'ghaqda.

  ReplyDelete
 7. Ivan Scicluna Ma nara xejn stunat billi l-menorah jitqiegħed fejn il-presepju. Il-Lhud huma ħutna l-kbar fil-fidi. Hekk kien iħobb isejħilhom il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ma tistax tkun Nisrani tajjeb jekk ma tifhimx l-għeruq Lhud tal-fidi Nisranija. Insejna kemm narmawh il-menorah fil-wirjiet tal-Aħħar Ċena li nagħmlu fil-Ġimgħa mqaddsa?!

  ReplyDelete
 8. http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/eventi-e-novita/iniziative/mostre/2017/la-menora.html

  ReplyDelete
 9. Xejn Malta ser nispicaw li i Barrani jikmanda u l AWTORITAJIET flok jghidu le jghadu iva biex jidhru sbieh Malta tal Maltin ma nahsbix li f pajizom ihalluk tghamel presepju bil Bambin dawn u ahna haqqna ukoll ahna laqqa ghax tara cert hwniet ukoll tnehiet il HAPPY CHRISTMAS u kitbu HAPPY HOLIDAYS jien ghalija fejn nara hekk f dak il hanut ma nidholx lanqas li inkun naf li min ghandu ser ninqeda Maltin ejjaw ma inbijawx it twemin tghana meta sr nifqu inkunu cwic ta haddiehor?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ghall informazzjoni tieghek mhux kull Malti huwa Nisrani. Il-fidi u l ispiritwalita ta bniedem m ghandhomx x jaqsmu mal pajjiz fejn twieled. Apparti, inti tippretendijha li int Kattoliku mohhok biex tippunta subghajk u tohodha kontra min mhux Malti jew min ma jahsibiex bhalek? Fejnha it tolleranza u l imhabba? Kull ma inti tesprimi mibgheda u mohh mghaluq ghal min hu differenti minnek, li huwa ezatt l oppost tal kredu Kattoliku. U ghalfejn qed iddahhal il pulitika meta m ghandha x taqsam xejn? Nies bhalek jghatu tikketta hazina lill bqija tal Kattolici!

   Delete
  2. Sur Marshall, il-Lhud kienu hawn Malta qabel ma t-twemin Nisrani dahal f'Malta. U kien hawn prezenza Lhudija minn xi 3000 sena l-hawn. Ara int minn kunjomok tixhed li l-origini tieghek mhix Maltija. Ahna naccettaw lill kullhadd, lin-nies ta rieda tajba kollha. Pero inti ghadek tghix jidher fi zmien l-inkwizizjoni meta jekk tkun ta twemmin differenti taqlaha fuq rasek. Fl-Izrael il-Milied huwa c-celebrat mill-komunitajiet Nsara kollha u jistu jaghmlu hekk fil-miftuh minnghajr hadd ma jfixkilhom. Ghaldaqstant qabel ma tparla fil-vojt pprova taghlem naqra halli ma taqax ghac-cajt.

   Delete
 10. Alla ma għandu ebda reliġjon għax aħna lkoll kemm aħna l-istess ħolqien u wlied tiegHU. Ma naqbilx li jitneħħew minn ħdejn xulxin. Dan qed ngħidu bħala bniedem li tassew nemmen f'Alla u nħaddan il-vera Fidi Kattolika. Jekk tassew wieħed jixtieq l-għaqda bejn ir-reliġjonijiet kollha għalhiex ir-Reliġjon tagħna qed tispiċċa titlef ħafna fiduċja minħabba deċiżjonijiet żbaljati ta xi ndividwi ? Nemmen li dawn għandhom jibqgħu, anzi għandu jkun hemm reliġjonijiet oħra li jipparteċipaw it-twemmin tagħhom u għandhom kull dritt għax kulħadd hu liberu għall-espressjoni artistika u reliġjuża

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ghandek zball ghax trid tifem xi trid tfisser religjon lowwel . Kristu stess kien waqqaf il knisja tieghu , knisja ma tfissirx bini izda twemmin li jaghddi min generazjoni ghal lohra infatti kristu stess jghid kull min jitghammed u jemmen isalva . Li titghammed voldieri li qieghed taccetta it twemmin u li temmen ifisser li temmen il kelma ta knisja tieghu li bi dritt ta is setgha li jfejqu u jahfru fismhu meta qallhom dawk li inthom izzommu ikunu mizmuma fis sema u dawk li inthom tehilsu ikunu mehlusa fis sema . Jien li iddejjaqni mhux ghax ikun hawn religjonijjiet ohra imma pajjizna huwa kattoliku ghal hafna nies u ma nhosx li jigi wiehed barrani igalni naqla xihaga minn dak li lili jaghmilni komdu . Jien mort fpajjiz musulman ghal hafna drabi imma qatt ma ghamilt affarijjiet li jien nonqos lilhom ghax mhux sew lanqas . Ir religjon ijja xi haga personali u hekk ghanda tibqa imma nahseb meta immur id dar irid ikolli ftit liberta u hekk gewwa pajjizi li jekk ghandi naghmel presepju ma ridx li nigi insultat min xihadd barrani . U bdak li naghmlu ejjew ma nhawdux limhuh ta nies .

   Delete
 11. Rigward id data ghandek ftit ragun ghax ahna nimxu fuq kalendarju ruman imma xorta ma taghmilx differenza ghax li jhodd huwa is sinifikat taghha . Pero tal gisem tieghu huwa veru li kristu telgha bir ruh u il gisem imma huwa ukoll li kristu stess kien qalilna li tridu tieklu minni biex inthom tghixu hu hemm kien qiehed jirreferi ghal lewkaristijja li kien ghadu ma habbarx lil appostli . Ghalek kull meta isir lofferti ikun qehed jiggedded il gisem tieghu . Rigward it twemmin lhudija ijja cara li kristu ried ikisser it twemmin hazin lhudi u iktar tard uriet bic car il kaz ta san pawl meta dan kien min ghalieh li hu mixi ma sewwa izda kristu stess widbu fid dhera tieghu mieghu stess . Jien nemmen li le maghnniex incedu it twemmin taghna u nregghu larlog lura u nhawdu limhuh imhabba xihadd . Kieku taf sew huma lanqas jaccettaw il papa meta ikun libes is salib u lanqas lic cittadini komuni bhalna ghax tkun ijsek offendejthom ghax tkun qehed tfakkarhom li dawn qatlu lil kristu .

  ReplyDelete
 12. PROSIT MARIO. The TRUTH hurts.It challenges one's belief. There is ONLY ONE TRUE RELIGION, ONE TRUE FAITH, ONE TRUE BAPTISM, ONE TRUE GOD. What would you get if you mix DIRTY WATER with CRYSTAL clear water? You get DIRTY WATER. Would you drink DIRTY WATER? Many PREACH the UNION of all RELIGIONS. This is an IMPOSSIBILITY if one truly loves the TRUTH. He who does not BELIEVE in JESUS ( Of the Gospels, not of one's opinion), will not be with Him in His Kingdom. That ELIMINATES a whole lot of FALSE RELIGIONS, practically ALL religions, including Protestantism, because they believe in a Jesus of their own MAKING not of the Gospels. They approve of DIVORCE, ABORTION, HOMOSEXUALITY, BIBLE ALONE, NO PAPACY, Have only ONE DUBIOUS SACRAMENT of Baptism out of SEVEN, Don't believe in the SACRIFICE of THE HOLY MASS, etc. With regards to the Jewish Faith, that had been SUPERCEDED by the TRUE CHRISTIAN FAITH established by Jesus Christ as St. Paul confirms. Jesus COMMANDED to the Apostles : " Go ye and teach ALL NATIONS, Baptising them in the Name of the Father and of the Son and of The Holy Ghost. He who believes and is baptised will be saved, he who does not believe shall be condemned". sO any other religion IS ipso facto FALSE AND ANYONE TEACHING OTHERWISE IS ALSO THEN false, IN error. THIS command OF Jesus IS BEING SIDELINED BY THOSE WHO SHOULD KNOW BETTER. BUT FOR THE PAST 50 YEARS, the BLIND have bean LEADING the BLIND. Dozens of POPES and even Past Councils have confirmed the belief and teaching : " EXTRA ECLESIA NULLA SALUS". Today we have innumerable OBJECTIVE HERETICS, and they are blind to this fact.

  ReplyDelete