best deal

Friday, 1 June 2018

"Ma, għamilt kull mezz biex tara lil ħaddieħor bi tbissima"Ilbieraħ ingħatat l-aħħar tislima lil Anna Stellini, ħaddiema tad-Dar tal-Providenza għal dawn l-aħħar 11-il sena.


Aħna tkellimna ma’ Fr Martin Micallef, id-Direttur tal-Providenza, li jiddeskrivi lil Anna bħala mara b’valuri li kienu jidentifikawha. “Kienet mara tal-familja, ħabbrieka, dedikata u kellha mħabba kbira lejn ir-residenti tad-Dar tal-Providenza. Minkejja l-marda kiefra li ħakmitha f’dawn l-aħħar 3 snin, dejjem baqgħet mara pożittiva u bi tbissima li tagħmillek kuraġġ. It-tbissima u l-memorja tagħha se tibqa’ f’qalbna.”

Fl-omelija li saret waqt il-funeral tagħha, Fr Martin irrakkonta x-xewqa li kellha Anna, dik li tara l-Madonna. “Xi ħmistax ilu, meta Anna kienet qed tħoss li kien qed joqrob il-mument meta kellha tgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, mort naraha u fost oħrajn qaltli, ‘Ma kellix il-grazzja li mmur Fatima nara l-Madonna imma issa se mmur naraha wiċċ imb wiċċ.’ U dak il-ħin talbet lil żewġha jġibilha l-kuruna li tatha Evelyn, omm ir-raġel ta’ oħtha, biex iżżommha f’idejha.”

 

“Kienet tant devota lejn Marija li bintha Marilyn ilbieraħ qaltli li kienet ix-xewqa ta’ ommha li fuq is-santa tal-mewt tagħha barra l-istampa ta’ Patri Piju, xtaqet ukoll l-istampa tal-Madonna ta’ Pinu li min jaf kemm talbitha.”

Fr Martin xebbah il-figura ta’ Marija ma’ dik ta’ Anna, li bħalha kienet mara ta’ fidi li dejjem qalet iva lill-Mulej, bħalha kienet qaddejja tal-Mulej u tal-oħrajn, li bħalha kienet omm li batiet imma baqgħet soda, bħalha kienet mara ta’ gratitudni u bħalha kienet mara għaqlija.

Fost l-oħrajn, Fr Martin qal li qabel ma mietet qaltlu li qatt ma għamlet deni lil ħadd. “Qabel mietet qaltli, ‘Fr qatt ma għamilt deni lil ħadd, dejjem ipprovajt ngħin’ u dan jikkonfermah kull min kien jafha.’  F’dan mument Fr Martin qara silta mill-ittra li bintha Marilyn kitbet lil ommha wara mewtha.

F’ħajtek qatt ma għamilt deni lil ħadd il-għaliex dejjem ippruvajt tfittex is-sabiħ ta’ kull persuna. Bil-qlubija, imħabba u ġenerożità minn dejjem sraqt il-qlub tan-nies għaliex dejjem offrejt lilek innifsek għal ħaddieħor. Ix-xogħol kien il-passjoni tiegħek u għamilt kull mezz biex tara lil ħaddieħor bi tbissima.”

 
“Għaddejna minn ħafna affarijiet f’25 sena fejn għallimtni u wasalt biex sirt dak li jiena llum. Għalkemm inti ommi, f’ħajti tiswa wisq iktar minn hekk. Il-bastun tiegħi, l-omm li tajtni mħabba bla kundizzjonijiet, b’ħafna sagrifiċċji biex tarani fejn wasalt. Dejjem għallimtni nkun determinata, ma nibżax naffaċċja l-ħajja, u għal dan nirringrazzjak.”

Fost oħrajn, Fr Martin temm jgħid: “Ġesù jgħidilna, ‘Żommu ġenbejkom imħażżmin u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies qegħdin jistennew ’il sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih. Henjin dawk il-qaddejja li sidhom, meta jiġi, isibhom jishru! Anna int żgur waħda minnhom. Kompli tbissmilna mis-sema sakemm niġu ħdejk.”

No comments:

Post a Comment